Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1.  Provozovatelem on-line obchodu dostupného na internetových stránkách www.salt-shop.cz (dále jen „on-line obchod“ nebo "webové stránky") je společnost Halomedica s. r. o., zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11963, IČ 27909468, DIČ CZ27909468 se sídlem Tupolevova 713, Praha 9 - Letňany, 199 00 (dále jen "Prodávající")

1.2.  Fyzická osoba starší 18-ti let, která se zaregistruje na internetových stránkách na portálu za účelem koupě výrobků nabízených na webových stránkách Prodávajícího (dále jen "zboží") čímž potvrzuje, že byla obeznámena se zněním těchto obchodních podmínek  a souhlasí s nimi bez výhrad je Kupujícím.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek.

2.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, resp. kupuje zboží s uvedením identifikačního čísla obchodníka (IČO, IČ). V tomto případě se použijí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

2.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní kupní smlouvě, přičemž v tomto případě odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

3.2 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

3.3 Kupující může požadovat zaplácení zálohy před uzavřením kupní smlouvy. Nezaplacením zálohy Kupujícím ve stanovené prodávajícím lhůtě, ruší se veškerá předchozí ujednání mezí Kupujícím a Prodávajícím. 

3.4  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle těchto podmínek kupující hradí způsobem, zvoleným při vyplnění objednávkového formuláře. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1 V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.2  Kupující byl upozorněn na ustanovení § 1837 občanského zákoníku které stanoví, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

5.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek nebo jiný případ, kdy ustanovení § 1837 zákona 89/2012 Sb. odstoupení od smlouvy vylučuje, může kupující od kupní smlouvy odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, kdy lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

5.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


5.5  Zvolil-li kupující jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který mu byl nabízen při uzavření smlouvy, budou mu vraceny pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6 V případě odstoupení od Smlouvy prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 6.1 V případě uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jež není podnikatelem, k mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 6.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a uděluje prodávajícímu souhlas dle ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby poskytnuté údaje shromažďoval a zpracovával, zařadil do databáze a stal se tak jejich správcem a to po 24 měsíců. 

7.2 Kupující bere na vědomí, že si může svůj souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

VIII. Zasílání informačních sdělení

8.1 Kupující podle zákona č. 138/2002 Sb. zasíláme nabídky a obchodní sdělení zákazníkům, kteří k tomu udělili svůj souhlas při registraci. Svůj souhlas může Kupující kdykoliv zrušit v administraci osobních údajů a tím okamžitě zastavit zasílání výše uvedených informací.

8.2 Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z nabídky Prodávajícího.

9.DORUČOVÁNÍ 

9.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztah mezí Kupujícím a Prodávajícím se řídí Českým právem.

 10.2 Pokud by jakékoliv ustanovení této smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nečiní takové ustanovení neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou celou smlouvu. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které nejlépe odpovídá obchodním účelům ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného

 10.3 Kupující prohlašuje, že mu není známa žádná zákonná překážka, pro kterou by smlouvu s Prodávajícím nemohl uzavřít.      

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

 Odstoupení od smlouvy

 Adresát: 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží 

pod číslem objednávky č. .............. ze dne ……………  a žádám o vracení 

kupní ceny na účet č. ………………. , resp. poštovní poukázkou na

 adresu ………………… .  

V  …………….  dne ……………………